Kullanıcı Aydınlatma Metni

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kullanıcı Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK/Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olan Şirket tarafından hazırlanmış olup, Kanun’un 10’uncu maddesi, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) ve diğer ilgili mevzuat gereğince;

 1. a) Veri Sorumlusu bilgileri,
 2. b) Kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği,
 3. c) Kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 4. d) Kişisel verilerinizin toplanmanın yöntemi ve hukuki sebebi,
 5. e) Kanun’un 11’inci maddesinde sayılan haklarınız,

Hakkında siz kullanıcılarımızı bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni’nin tamamında tarafımızca sunulduğu belirtilen hizmetler, www.evrensefal.com internet sunduğumuz hizmetlerdir.

 1. VERİ SORUMLUSU ve TEMSİLCİSİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Veri sorumlusuna ait bilgiler şu şekildedir:

E-posta : [email protected]

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Tarafımızca kullanıcılarımıza ait kişisel veriler gerek www.evrenselhayat.com internet sitemiz üzerinden işlenebilmektedir. Örnek kabilinden olmak üzere işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik: Ad soyadı, Doğum tarihi, Cinsiyet, Medeni hali

İletişim: Telefon numarası, e-posta adresi

Mesleki Deneyim: Mesleği

Lokasyon: Lokasyon verisi

Görsel ve İşitsel Veri: Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları

Cinsel Hayat: Cinsel Tercih (LGBT bilgisi)

Diğer: IP bilgileri, cihaz bilgileri (Device ID), çerez bilgileri, internet erişim logları

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket tarafından kişisel verileriniz;

Hizmet süreçlerinin yürütülmesi: www.evrenselhayat.com internet sitemiz hizmetlerimizden üyelik kaydı ve hesabı oluşturularak ilgili kişi sıfatıyla sizleri faydalandırmak; Şirket olarak hizmetlerimizin sunulması yoluyla ticari faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi, bunun için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Özel nitelikli kişisel verilerinizden cinsel hayat veriniz sadece size özel hizmetlerin sunulması için,

Pazarlama ve analiz çalışmalarının yürütülmesi: Şirket’in pazarlama faaliyetlerinin planlanması, hizmetlerin sunumuna dair analizlerin yapılması ve iyileştirme çalışmalarının planlanması,

Talep ve şikayetlerin takibi: Kullanıcı istek, şikâyet ve önerilerinize en kısa sürede yanıt verilmesi ve bunlar hakkında bilgilendirmelerin yapılması,

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi: Hizmetlerimizin sunulması esnasında ortaya çıkabilecek sistemsel hataların tespiti, onarımı ve sistem performans ölçümünün yapılması,; Sunduğumuz hizmetlerimizin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması,

Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi: Şirket olarak sunduğumuz ve faydalandığınız hizmetlerimize ilişkin kayıtlarınızın tutulması ve bunların takibi,

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi: Şirket olarak yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

Amaç ve hukuki sebepleri için işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan makul ve azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Şirket’imizin kanuni yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Şirket’imizin tâbi olduğu her türlü mevzuat hükümleri gereğince; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri gibi ilgili kurum veya kuruluşlar ile yasal yükümlülükler gereğince paylaşılabilir.

Ayrıca Kanun’un 8’inci maddesi çerçevesinde Şirket’imizin, gerçek kişi yorumcular tarafından kahve falı, tarot falı, astroloji falı, katina falı, rüya yorumu, dert ortağı ve bunlarla sınırlı olmamak üzere gerçek kişiler tarafından yapılan yorumlara aracılık etme hizmetlerimizin sunulması için, kişisel verileriniz yurt içinde talep edilen gerçek kişilere aktarılacaktır. Bu aktarım sadece ilgili kişi kullanıcılarımızın talebi üzerine ve veri güvenliğine ilişkin yeterli tedbirlerin alınması koşuluyla, www.evrenselhayat.com internet sitemiz üzerinden kendi tercih ettikleri kişilere yapılmaktadır.

Bunların yanında Şirket olarak, ödemeleriniz ile ilgili bilgilerinizi (kredi kartı, banka hesabı vb.) işlemiyor, saklamıyor ve görmüyoruz. Şirket’imizin Apple Store veya Google Play Store üzerinden dahil olmak üzere hiçbir şekilde sizin finansal ödeme bilgilerinize erişimi yoktur. Hizmetlerimizden yararlanmak için yapılan ödeme alma işlemleri, BDDK lisanslı, kişisel verilerin korunması için tüm teknik ve idari tedbirler ile veri güvenlik önlemlerini almış ödeme sistem sağlayıcıları yoluyla gerçekleşmektedir. Bundan dolayı ödemeleriniz esnasında kişisel verileriniz güvenli, BDDK lisanslı ödeme sistem sağlayıcılarına aktarılmaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kişisel verileriniz, Kanun’un 9’uncu maddesi çerçevesinde ve açık rızanızın alınması şartıyla;

 • Şirket’imizin mukim olduğu ülke yasalarının gerektirdiği şartlarda,
 • Hizmetlerimizin sunulması için, sadece ilgili kişi kullanıcılarımızın talebi üzerine ve veri güvenliğine ilişkin yeterli tedbirlerin alınması koşuluyla, https://www.evrenselhayat.com internet sitemiz üzerinden tercih ettikleri yurt dışında mukim kişilere gönderilmek üzere,
 • Kişisel veri güvenliği için her türlü teknik ve idari tedbirleri almış ve veri güvenliğine sahip server’larda saklanmak üzere yurt dışında bulunan tüzel kişilere,
 • Yurt dışında mukim hissedarlarımıza,

Ulaştırılmak üzere yurt dışına aktarılmaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, www.evrenselhayat.com internet sitemiz üzerinden elektronik ortamda ve çerezler vasıtasıyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplere ilaveten sizlerin kullanıcı deneyiminizi geliştirmeye ve sizlere daha kaliteli ve çeşitli hizmetler sunmaya yönelik meşru menfaatimizin gereği olarak toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5’inci ve 6’inci maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenmekte ve aktarılmaktadır.

 1. KANUNİ HAKLARINIZ

KVKK’nın 11’inci maddesi gereği kişisel verileriniz ile ilgili;

1) Şirket’in kişisel verilerinizi işleyip işlemediğini öğrenme;

2) Şirket kişisel verilerinizi işlemişse, buna ilişkin Şirket’ten bilgi talep etme;

3) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenme;

4) Kişisel verilerinizin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığını ve aktarıldıysa kimlere aktarıldığını öğrenme;

5) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;

6) Kişisel verilerinizin Kanun’un 7’inci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme;

7) Kişisel verilerinizin talebiniz üzerine, eksik veya yanlış işlenmiş olması nedeniyle düzeltilmesi ve/veya Kanun’un 7’inci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesi veya yok edilmesi halinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

8) Eğer işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize ortaya çıkan bir sonuç var, ise bu duruma itiraz etme;

9) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Yukarıda listelenmiş haklarınızı kullanmanız için Şirket’e Kanun’un 13’üncü maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında yapacağınız başvurunuzu Şirket’imize daha önce bildirdiğiniz ve Şirket’imizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden veya çeşitli üçüncü kişi sosyal medya platformları aracılığı ile kaydolmanız halinde cep telefonu numaranızı da ileti içeriğine ekleyerek kişisel e-posta adresinizden göndereceğiniz e-posta ile ........... elektronik posta adresimize iletmeniz gerekmektedir. Göndereceğiniz e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Başvurunuzda;

 • Adınız ve soyadınız,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranız, yabancılar için uyruğunuz ile pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,
 • Tebligata esas yerleşim yeriniz veya iş yeri adresiniz,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz haricinde telefon numaranız,
 • Talep konunuz,

Bulunması zorunlu kısımlardır. Bu zorunlu kısımlar bulunmadığı takdirde başvurunuz işleme alınmayacaktır. Ayrıca başvuru konunuza ilişkin varsa bilgi ve belgeleri de size daha iyi yardımcı olabilmemiz için başvurunuza eklemenizi rica ederiz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebinizin ........... e-posta adresine ulaştığı tarihten itibaren talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

 1. DİĞER HUSUSLAR

Sizin açık rızanıza veya Kanun’daki diğer işleme şartlarına bağlı olarak kişisel verinizin işlendiği her durumda veya kişisel verilerinizin işleme amacı değiştiğinde veri işleme faaliyetinden önce, talebinize bağlı olmadan ve yerine getirildiğinin ispatı Şirket’e ait olmak üzere aydınlatma yükümlülüğü sözlü, yazılı, ses kaydı, çağrı merkezi gibi fiziksel veya elektronik ortam kullanılmak suretiyle Şirket tarafından yerine getirilecektir.